Candia
strona główna » kontakt »

Mmmm... lekko... to się pije!

Kozie mleko
Koza

Pod­sta­wowe cechy

 • znacz­nie zdrow­sze od krowiego
 • w litro­wych pla­sti­ko­wych butel­kach z nakrętką
 • wspa­niale smakuje

Pod­sta­wowe informacje

Jest dosko­nałą alter­na­tywą dla mleka kro­wiego. Z wielu wzglę­dów ucho­dzi za naj­bar­dziej wyra­fi­no­waną pro­po­zy­cję żywie­niową. Zawiera znacz­nie wię­cej wap­nia, potasu, fos­foru i innych mikro­ele­men­tów niż mleko kro­wie, jest rów­nież bogat­sze w wita­miny, wolne od zanie­czysz­czeń i dużo zdrowsze.

Dla wielu dzieci, które koniecz­nie powinny pić mleko a jed­no­cze­śnie są uczu­lone na kro­wie białko – jest to mleko niezbędne.


War­to­ści odżywcze

(w 100ml mleka) Mleko kozie półtłuste
War­tość energetyczna 42,0 kcal
177,0 kJ
Białko 2,9 g
Węglo­wo­dany 4,2 g
Tłuszcz 1,55 g


Gdzie kupić?

Mleko kozie jest do kupienia:

bez­po­śred­nio z naszej strony z wygodną i szybką wysyłką do Two­jego domu (Fri­sco);

w hiper­mar­ke­tach Car­re­four i Tesco; supermarketach/delikatesach Inter­mar­ché i Marc­pol;

w skle­pach na tere­nie całej Pol­ski – sko­rzy­staj ze szcze­gó­ło­wej listy skle­pów wybie­ra­jąc swoje mia­sto (lista nie obej­muje sieci wymie­nio­nych powy­żej):

 1. Tomasz Wodyń­ski, Gra­niczna 4
 1. Auchan, Het­mań­ska 16
 2. Auchan, Pro­duk­cyjna 84
 3. Ep Mar­ket, Al. Tysiąclecia Pań­stwa Pl. 8
 4. Makro Cash & Carry, Al. Jana Pawła II 92
 5. Sel­gros, Pro­duk­cyjna 99
 1. Auchan, Boha­te­rów Monte Cas­sino 421
 2. Makro Cash & Carry, Al. Andersa 545
 1. Ap Mar­ket, Gro­dzi­ska 46
 1. Alma Mar­ket, Jagiel­loń­ska 39–47
 2. Auchan, Rejew­skiego 3
 3. Makro Cash & Carry, Jana Pawła II 123
 4. Piotr i Paweł, Grzy­mały Sie­dlec­kiego 20
 5. Piotr i Paweł, Skar­żyń­skiego 10
 1. Sel­gros, Cho­rzow­ska 88
 1. Tychy­dis, Żołnie­rzy Wrze­śnia 22
 1. Alma Mar­ket, Al. Wojska Pol­skiego 207
 2. Makro Cash & Carry, Jagiel­loń­ska 38/40
 1. Elbląg­dis, Żerom­skiego 2
 1. Auchan, Szczę­śliwa 3
 2. Dostaw Usług i Mater, Oliw­ska 21/23
 3. Gdań­sk­dis, Obroń­ców Wybrzeża 1
 4. Makro Cash & Carry, Główna 6
 5. Ok Mar­ket, Nie­bo­row­ska 8
 6. Piotr i Paweł, Bal­cer­skiego 2
 7. Piotr i Paweł, Grun­waldzka 471
 8. Piotr i Paweł, Grun­waldzka 82
 9. Piotr i Paweł, Koło­brze­ska 41 C
 10. Piotr i Paweł, Przy­widzka 9
 11. Sel­gros, Wod­nika 79
 1. Alma Mar­ket, Redłow­ska 41
 2. Alma Mar­ket, Sta­ni­szew­skiego 1
 3. Alma Mar­ket, Zwy­cię­stwa 256
 4. Makro Cash & Carry, Hut­ni­cza 8
 5. Piotr i Paweł, 10 Lutego 11
 1. Gli­wi­ce­dis, Ryb­nicka 148
 2. Gli­wi­ce­dis, Tar­no­gór­ska 19
 3. Sel­gros, Toszecka 9–11
 4. Tesco, Boj­kow­ska 85
 1. Piotr i Paweł, Plac Szwedzki 3
 1. Piotr i Paweł, Geo­de­tów 23
 1. Kali­sz­dis, Gór­no­ślą­ska 82
 1. Alma Mar­ket, Kościuszki 90
 2. Auchan, Reń­ców 30
 3. Dostaw Usług i Mater, Tar­taczna 34
 4. F4 Mar­ket, Bażan­tów 4
 5. Makro Cash & Carry, Pukowca 25
 6. Piotr i Paweł, Gaw­ro­nów 2
 7. Real, Puła­skiego 60
 8. Sel­gros, Lwow­ska 32
 9. Sile­sia­dis, Jan­kego 15D
 1. Kiel­ce­dis, Mas­sal­skiego 3
 2. Makro Cash & Carry, Trans­por­tow­ców 15
 1. Kłodz­ko­dis, Dusz­nicka 1A
 1. Koło­brzeg­dis, Kosza­liń­ska 36
 1. Konin­dis, Przy­jaźni 4
 2. Piotr i Paweł, Spół­dziel­ców 6A
 1. Piotr i Paweł, War­szaw­ska 171
 1. Alma Mar­ket, Dąbka 338
 1. Alma Mar­ket, Nullo 42
 2. Alma Mar­ket, Pilo­tów 6
 3. Alma Mar­ket, Pod­gór­ska 34
 4. Alma Mar­ket, Sto­ja­łow­skiego 6
 5. Auchan, Kamień­skiego 11
 6. Auchan, Sosno­wiecka 145
 7. Makro Cash & Carry, Jasno­gór­ska 2
 8. Makro Cash & Carry, Zako­piań­ska 72
 9. Sel­gros, Nowo­hucka 52
 1. Sim­ply Mar­ket, Roberta Schu­mana 11
 1. Alma Mar­ket, Al. Pracy 30–32
 2. Auchan, Al. Wincentego Witosa 32
 3. Lublin­dis, Toma­sza Zana 19
 4. Makro Cash & Carry, Che­miczna 5
 5. Sel­gros, Jana Pawła II 59
 6. Turis­dis, Tury­styczna 1
 1. Piotr i Paweł, Żabi­kow­ska 66
 1. Auchan, Bru­kowa 25
 1. Alma Mar­ket, Kiliń­skiego 122–128
 2. Alma Mar­ket, Ogro­dowa 19 A
 3. Di Mar­ket, Świę­tej Teresy
 4. Łódzdis, Inf­lancka 45
 5. Makro Cash & Carry, Kasprzaka 8
 6. Piotr i Paweł, Pabia­nicka 245
 7. Real, Kar­skiego 5
 8. Sel­gros, Roki­ciń­ska 190/214
 1. Auchan, Pił­sud­skiego 1
 1. Auchan, Gli­wicka 3
 1. Sel­gros, Wro­cław­ska 4C
 1. Alma Mar­ket, Różań­skiego 32
 1. Ch Mar­ket, Tar­gowa 10
 1. Nowy Targ­dis, Lwow­ska 80
 1. Alma Mar­ket, Sza­flar­ska 174
 2. Ex-Pres, Skła­dowa 2A
 1. Ole­śni­ca­dis, Moniuszki 69
 1. Alma Mar­ket, Al. Piłsudskiego 16
 2. Makro Cash & Carry, Lubel­ska 26
 3. Piotr i Paweł, Tuwima 26
 1. Alma Mar­ket, Pl. Kopernika 16
 2. Makro Cash & Carry, Par­ty­zancka 84
 1. Ostro­łę­ka­dis, Jana Pawła II 4
 1. Ostrów­dis, Lima­now­skiego 8
 1. Euro­cash, Poznań­ska 98
 1. Piotr i Paweł, Zam­kowa 31
 1. Alma Mar­ket, Woj­ska Pol­skiego 17
 2. Auchan, Puław­ska 46
 1. Sa Mar­ket, Al. Powstańców 162
 1. Ks Mar­ket, Grun­waldzka 519 Abc
 1. Alma Mar­ket, Pół­wiej­ska 42
 2. Auchan, Gło­gow­ska 432
 3. Dostaw Usług i Mater, Heleny Sza­fran 10
 4. Makro Cash & Carry, Al. Solidarności 51
 5. Piotr i Paweł, Abpa Bara­niaka 8
 6. Piotr i Paweł, Dru­skien­nicka 12A
 7. Piotr i Paweł, Gro­nowa 18
 8. Piotr i Paweł, Het­mań­ska 91
 9. Piotr i Paweł, Kaspra Druż­bic­kiego 2
 10. Piotr i Paweł, Mal­wowa 162
 11. Piotr i Paweł, Mar­ce­liń­ska 23
 12. Piotr i Paweł, Matyi 2
 13. Piotr i Paweł, Pro­mie­ni­sta 160
 14. Piotr i Paweł, Tatrzań­ska 1/5
 15. Poznań­dis, Win­klera 1
 16. Sel­gros, Zamen­hofa 133
 1. Prze­my­śl­dis, Spor­towa 11
 1. Sim­ply Mar­ket, Ryb­nicka 97
 1. Radom­dis, Toruń­ska 1
 2. Sel­gros, Czar­niec­kiego 112/116
 1. Jako­mex, Dział­kowa 21/25
 1. Auchan, Grun­waldzka 10
 1. Alma Mar­ket, Al. Rejtana 53A
 2. Auchan, Kra­sne 20B
 3. Makro Cash & Carry, Al. Armii Kra­jo­wej 92
 4. Rze­szów­dis, Rej­tana 69
 1. Słup­sk­dis, Szcze­ciń­ska 36K
 1. Alma Mar­ket, Sikor­skiego 8–10
 1. Auchan, Zuzanny 20
 2. Makro Cash & Carry, Dłu­go­sza 80
 3. Sile­sia­dis, Braci Mie­ro­szew­skich 2A
 1. Ks Mar­ket, Obor­nicka 85
 1. N6 Mar­ket, Dwor­cowa 7
 1. Alma Mar­ket, Gale­ria Kaskada
 2. Auchan, Ustowo 45
 3. Kali­sz­dis, Ros­to­cka 15
 4. Makro Cash & Carry, Połu­dniowa 8
 5. Sel­gros, Walecz­nych 66
 1. Sezam, Zbru­dzewo, Średzka 7
 1. Śród­mar, Pl. Armii Poznań 3
 1. Auchan, Św. Antoniego 2
 1. Alma Mar­ket, Dąbrow­skiego 10
 1. Piotr i Paweł, Kosy­nie­rów Kościuszk.
 2. Piotr i Paweł, Legio­nów 216F
 3. Toruń­dis, Łyskow­skiego 8
 1. Tychy­dis, Budow­la­nych 75
 1. Sim­ply Mar­ket, Wie­niaw­skiego 19
 1. Alma Mar­ket, Al. Rzeczypospolitej 1
 2. Alma Mar­ket, Gró­jecka 194
 3. Alma Mar­ket, Jutrzenki 12
 4. Alma Mar­ket, Ostro­bram­ska 75C
 5. Alma Mar­ket, Postępu 10
 6. Alma Mar­ket, Puław­ska 17
 7. Alma Mar­ket, Wro­cław­ska 8
 8. Alma Mar­ket, Zwy­cięz­ców 40
 9. Alma, Skład­kow­skiego 4
 10. Auchan, Gór­czew­ska 124
 11. Auchan, Modliń­ska 8
 12. Dostaw Usług i Mater, Al. Prymasa Tysiąc­le­cia 62
 13. Euro­cash, Leoni­dasa 51/53
 14. Immo­mok, Ciszew­skiego 15
 15. Kwit­nąca, Aspekt 79
 16. Makro Cash & Carry, Al. Jerozolimskie 184
 17. Makro Cash & Carry, Kolum­bij­ska 1
 18. Piotr i Paweł, Al. 93
 19. Piotr i Paweł, Al. Jerozolimskie 179
 20. Piotr i Paweł, Ćmie­low­ska 2
 21. Piotr i Paweł, Mal­bor­ska 45
 22. Piotr i Paweł, Stawki 2 A
 23. Sel­gros, Połczyń­ska 103
 24. Sel­gros, Przy­le­sie 3
 25. War­sza­dis, Jutrzenki 156
 1. Dostawcy Towa­rów, Żerom­skiego 16
 1. Alma Mar­ket, Cze­ko­la­dowa 9
 2. Alma Mar­ket, Powstań­ców Śląskich 2–4
 3. Alma Mar­ket, Świd­nicka 40
 4. Auchan, Fran­cu­ska 6
 5. Cztery Kłosy, Kościuszki 140
 6. Epi Kosela, Koman­dor­ska 21
 7. Makro Cash & Carry, Tyniecka 3
 8. Piotr i Paweł, Świe­ra­dow­ska 51–57
 9. Sel­gros, Kra­kow­ska 71/105
 1. Makro Cash & Carry, Al. Korfantego 17
 1. Euro­cash, Pił­sud­skiego 176 Hala C3
 2. Makro Cash & Carry, Wol­no­ści 50
 1. Alma Mar­ket, Wro­cław­ska 17
 2. Makro Cash & Carry, Gorzow­ska 2
 3. Sim­ply Mar­ket, Bato­rego 128
 1. Auchan, Wiśniowa 1
 2. Sim­ply Mar­ket, Wiśniowa 1
 1. Auchan, Fran­cu­ska 11

sklepy

mamo, rosnę! | candy up | mleko kozie | mleko délactolait | mleko viva+ | mleko zagęszczone | ayran Świat Serów | Crème brûlée